Regulamin wcześniejszych rezerwacji


DEFINICJE:

Nabywca – Gość, dokonujący zakupu Vouchera

Otrzymujący – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca posiadaczem Vouchera, wskazanym przez Nabywcę podczas procesu składania zamówienia na Voucher

Regulamin Restaurant Week – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantweek.pl/regulaminy

Usługodawca – Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy ul. Mokotowska 7/7, NIP: 5322049641 REGON: 147440498

Voucher – terminowy dokument na okaziciela, wystawiany przez Usługodawcę, umożliwiający uzyskanie przez Otrzymującego Rezerwacji za pośrednictwem Platformy.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Dokonywać  zakupu Voucherów mogą wyłącznie zarejestrowani Nabywcy.
  2. Nabywca dokonuje zakupu Voucherów poprzez wybór ilości osób, które mają otrzymać Voucher, a następnie po zapoznaniu się z ceną łączną, którą będzie zobowiązany zapłacić, zatwierdza warunki zakupu oraz przesyła je Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP”.
  3. W procesie składania zamówienia na Vouchery, do chwili uaktywnienia przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Nabywcę w takim zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy.
  4. Składając zamówienie na Vouchery, Nabywca składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Voucherów na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcy, w momencie otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia warunków umowy sprzedaży Voucherów, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w ustawieniach jego Konta.
  5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Nabywcy treści zawartej umowy sprzedaży Voucherów następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Nabywcy, podany przez niego podczas zakładania Konta. Nabywcy, który złożył zamówienie na Vouchery i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Restauratora zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
  6. Zakupione przez Nabywcę Vouchery są również zapisywane na jego Koncie, w ten sposób, iż ma on do nich dostęp w każdym czasie.
 2. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA
  1. Voucher uprawnia Otrzymującego do dokonania płatności za wskazane przez niego Menu, z którego skorzysta w wybranym przez Otrzymującego dniu i godzinie Wydarzenia u danego Restauratora.
  2. W tym celu Otrzymujący realizuje Voucher w procesie składania Zamówienia poprzez wpisanie numeru Vouchera w odpowiednie pole formularza.
  3. Jeżeli wartość Zamówienia przekracza wartość Vouchera, Otrzymujący jest uprawniony do wykorzystania Vouchera jako częściowej zapłaty za Menu i uzupełnienie płatności nominalnej za Zamówienie. Voucherów nie można łączyć w celu zapłaty za jedno Zamówienie.
  4. Przed realizacją Vouchera, Otrzymujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Restaurat Week i go zaakceptować.
  5. Voucher jest ważny do dnia 16 kwietnia 2019 r.
  6. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Nabywca może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Vouchera.
  2. Jeżeli Nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nabywca może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1do niniejszego Regulamin. Skorzystanie przez Nabywcę z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  5. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Weekoraz Politykę Prywatności  stosuje się odpowiednio. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Restaurant Week.