Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących


REGULAMIN

RESTAURANT WEEK

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.restaurantweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Wydarzeń Towarzyszących współorganizowanych przez Usługodawcę oraz Partnerów.

 

DEFINICJE

 

Gość Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy na podstawie i zgodnie z Regulaminem.
Konto Bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Gościowi część Platformy, w której gromadzone są dane dotyczące Gościa oraz jego aktywności w ramach Platformy.
Newsletter Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Gościa o nowościach na Platformie, poprzez nieregularne przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
Platforma Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.restaurantweek.pl w ramach Restaurant Week Festiwal Najlepszych Restauracji, w szczególności umożliwiający zawieranie Umów.
Polityka Prywatności Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Gości; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem www.restaurantweek.pl/polityka-prywatnosci.
Regulamin Niniejszy regulamin Platformy wraz z Polityką Prywatności.
Partner Podmiot współorganizujący Wydarzenie Towarzyszące z Usługodawcą.
Rezerwacja Elektroniczne potwierdzenie realizacji Wydarzenia Towarzyszącego oraz zawarcia Umowy, przesyłane Gościowi na jego adres e-mail w załączeniu do przyjęcia oferty przez Partnera oraz możliwe do pobrania przez Gościa z jego Konta.
Umowa Umowa uczestnictwa w Wydarzeniu Towarzyszącym, zawarta pomiędzy Partnerem a Gościem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin, zaś indywidualne postanowienia – przesłany przez Gościa formularz Zamówienia.
Usługa Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Platformy, w szczególności polegająca na możliwości złożenia Zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu Towarzyszącym przez Gościa oraz pośrednictwie w zawarciu Umowy między Gościem a Partnerem.
UsługaWydarzenia Usługa świadczona przez Partnera w trakcie Wydarzenia Towarzyszącego, szczegółowo opisana w Umowie.
Usługodawca Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy ul. Mokotowska7/7, NIP: 5322049641 REGON: 147440498.
WydarzenieTowarzyszące Wydarzenie, w szczególności: degustacja, targ, spektakl, warsztat, szkolenie, konferencja, debata, spotkanie tematyczne, organizowane przy współpracy Usługodawcy z Partnerem.
Wyszukiwarka Nieopłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; interaktywny formularz umożliwiający wyszukiwanie Partnerów i treści w ramach Platformy.
Zamówienie Oświadczenie woli Gościa prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne i szczegółowe jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji „Rezerwuj” dostępnej w każdym Profilu; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Platformy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w wyznaczone dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w wybranym przez Gościa w dniu Wydarzenia Towarzyszącego.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Gościowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Gość. Dla korzystania z Platformy konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. W ramach Platformy, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. dla Gości: (I) możliwość zakładania Konta oraz korzystania z funkcjonalności Konta, w szczególności tworzenia listy Ulubione oraz zamieszczania Ocen, (II) Newsletter, (III) możliwość zawarcia Umowy z Partnerem, za pośrednictwem Usługodawcy.
  2. dla Partnerów: (I) udostępnianie infrastruktury Platformy do tworzenia przez nich Profili, (II) pośredniczenie w zawieraniu Umów w imieniu i na rzecz Partnera.
 3. Na podstawie Umowy Partner zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Gościa oraz wskazanych przez niego osób Usług Wydarzenia, w dniu i o godzinie zdefiniowanej przez Gościa w Zamówieniu, a Gość zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej Zamówienia zgodnie z Umową oraz do przybycia w oznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie do miejsca w którym odbywa się Wydarzenie Towarzyszące w celu realizacji Zamówienia.
 4. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 5. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Gościa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Gościa muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

 1. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTORNICZNĄ

 

 1. Platforma dostarcza Gościom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta i Wyszukiwarki, Konta Gościa, Newslettera, Ocen, funkcji Ulubione oraz systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Gościa w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym ustępie lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania. Gość może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy oraz funkcji Ulubione poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Gościa, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Gościa, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „ZAŁÓŻ NOWE KONTO”. Gość zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji nowego Konta wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Gościa, zostaje między Gościem a Usługodawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 4. Gość może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W procesie Rejestracji, Gość podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Gość ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Gość zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Gościowi umowę o świadczenie usługi świadczenia Konta, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
  1. naruszenia przez Gościa warunków Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podejmowania przez Gościa działań na szkodę innego Gościa, Partnera lub Usługodawcy,
  3. gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.
 7. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Gościa w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając jednocześnie podstawę takiego wypowiedzenia umowy.

 

 1. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie zarejestrowani Goście.
 2. Gość sporządza Zamówienie poprzez aktywowanie funkcji „Rezerwuj” dostępnej na Portalu Internetowym w zakładce „Wydarzenia”, a następnie wskazanie: ilości osób, które są objęte Rezerwacją, dnia oraz godziny, w której świadczona ma być Usługa Wydarzenia na rzecz Gościa i wskazanych przez niego osób. Po skompletowaniu Zamówienia, Gościowi przedstawiane jest jego podsumowanie wraz z ceną łączną ostatecznej zapłaty, które Gość zatwierdza oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP”. Treści wpisane przez Gościa w polu „Komentarz” nie stanowią treści Umowy.
 3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Gościa w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy. Po tym momencie zmiany w Zamówieniu dokonywane są zgodnie z pkt. VI Regulaminu.
 4. Składając Zamówienie, Gość składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Partnera, w momencie otrzymania przez Gościa potwierdzenia warunków Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji przez Partnera, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Gościa w ustawieniach jego Konta.
 5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Gościowi treści zawartej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Gościa, podany przez niego podczas zakładania Konta. Gościowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Partnera zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 6. Realizacja Zamówienia następuje w dniu wskazanym przez Gościa w Zamówieniu.

 

 1. WYKONANIE UMOWY

 

 1. W celu prawidłowego wykonania Umowy przez Partnera, Gość zobowiązany jest przybyć do miejsca w którym odbywa się Wydarzenie Towarzyszące w dniu i onia uważa się za niemożliwe i Partner może rozwiązać Umowę z godzinie wskazanej przez niego w Zamówieniu. Jeżeli Gość ze swojej winy nie zjawi się po upływie 20 minut liczonych od godziny wskazanej przez niego w Zamówieniu, świadczenie Usług Wydarzee skutkiem natychmiastowym.
 2. Umowa kończy się w godzinie wskazanej przez Partnera lub Usługodawcę w Zamówieniu.
 3. W celu usprawnienia realizacji Umowy, Gość powinien mieć przy sobie wydrukowaną Rezerwację dla okazania pracownikowi Partnera przed przystąpieniem przez niego do świadczenia Menu.

 

 1. CENY I PŁATNOŚĆ

 

 1. Ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Gościa w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawką tam wskazaną. Cena wiążąca wskazywana jest Gościowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.
 3. Kwota należności wynikająca z Zamówienia powinna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zawarcia Umowy, nie dłużej jednak niż w ciągu 1 (jednej) godziny od momentu zawarcia Umowy.
 4. W ramach Platformy sposób płatności za Zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry za pośrednictwem systemu płatności Dotpay, obsługiwanego przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, którego regulamin świadczenia dostępny jest pod adresem: www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy

 

 1. ZWROTY I WYMIANA

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Gościom, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług w zakresie gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 2. Gość może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, o ile oświadczenie woli Gościa, którego przedmiotem jest wypowiedzenie Umowy zostanie dostarczone do Usługodawcy do godz. 16 dnia poprzedzającego Wydarzenie Towarzyszące. Kwota Zamówienia, po potrąceniu kary umownej w wysokości 50% wartości Zamówienia zostanie zwrócona Gościowi na rachunek bankowy, z którego dokonywał płatności za Umowę w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia Gościa przez Usługodawcę. Jeśli Gość rozwiąże Umowę w terminie więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia Towarzyszącego wtedy Kwota Zamówienia jest zwracana w 100% w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia Gościa przez Usługodawcę.

 

 1. NEWSLETTER

 

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Gości, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Gość może wykonać jedną z następujących czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.restaurantweek.com oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, (b) wyraża zgodę na subskrypcję podczas zakładania Konta, (c) zamawia Newsletter podczas składania Zamówienia.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie usługi, pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Gość może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Gość może ją wycofać.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca zapewnia sprawne działanie Platformy oraz świadczy usługi drogą elektroniczną i w tym zakresie jest odpowiedzialny przed Gościem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację Usługi.
 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny szkody na mieniu lub na osobie jakie mogą powstać w trakcie realizacji Wydarzeń Towarzyszących oraz przygotowań do Wydarzeń Towarzyszących i po ich zakończeniu, w szczególności w związku z działaniami i zaniechaniami osób działających w imieniu lub na rzecz Partnera.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz realizację Usługi. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Gość otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 1. ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Zarejestrowani Goście zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. W zakresie Umów zawieranych między Usługodawcą a Gośćmi niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Gościa niebędącego konsumentem.
 3. Gość będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Gościem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.
 5. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Gościem:
 • telefonicznie: 793 697 697 (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 19.30);
 • mailowo: [email protected] (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 19.30);
 • listownie: ul. Mokotowska 7/7, 00-640 Warszawa.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Gość ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 

Data wejścia Regulaminu w życie: 7.03.2016