Regulamin sprzedaży Książki


REGULAMIN SPRZEDAŻY KSIĄŻKI PT. „NAJLEPSZE PRZEPISY NAJLEPSZYCH RESTAURACJI”

(dalej „Regulamin”)

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sprzedaż dotyczy drukowanej książki pt. „Najlepsze PRZEPISY Najlepszych RESTAURACJI” („Książka”).
 2. Sprzedaż Książki prowadzona jest na platformie internetowej Wydawcy – www.restaurantweek.pl („Platforma”).
 3. Za Sprzedaż odpowiada Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowska7/7, NIP: 5322049641 REGON: 147440498 („Wydawca”).
 4. Sprzedaż trwa w dniach od 27 września 2016 r. do 15 listopada 2016 r.
 5. W okresie sprzedaży na Książkę obowiązuje cena 69,00 PLN (sześćdziesiąt dziewięć złotych). Podana cena nie obejmuje zryczałtowanych kosztów przesyłki (wskazanych w złotych polskich), które podane są Platformie oraz niniejszym Regulaminie.
 6. Klient może składać zamówienia na Platformie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chyba że nastąpią przerwy w możliwości składania zamówień, o czym Wydawca poinformuje klientów.
 7. Przy składaniu zamówienia klient wypełnia formularz zamówienia, w którym podaje zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe oraz adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Poprzez jedno złożone zamówienie przez formularz zamówienia na Platformie klient może zamówić maksymalnie dwa egzemplarze Książki.
 9. Sposób płatności za zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry za pośrednictwem systemu płatności Dotpay, obsługiwanego przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, którego regulamin świadczenia dostępny jest pod adresem: www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości Książek zamawianych w sprzedaży.
 11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili potwierdzenia zakupu Książki na Platformie.
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu sprzedaży Książki.

 

2

WYSYŁKA

 1. Książka zostanie przesłana po dniu jej premiery, tj. po 15 listopada 2016 roku (“Wysyłka”). Czas dostawy wynosi 1-2 dni.
 2. Wysyłki są realizowane przez Kuriera DPD bądź Pocztę Polską na terenie Polski. Koszt Wysyłki wynosi:a) Kurier DPD – 10 PLNb) Poczta Polska – 12 PLNc) przesyłka polecona do innego miejsca – ustalane indywidulanie po skontaktowaniu się z Wydawcą pod adresem e-mail:  [email protected]

3. Wydawca  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta w zamówieniu.

4. Wydawca nie ma obowiązku fakturowania sprzedaży dlatego celem otrzymania faktury VAT należy skontaktować się z Wydawcą pod adresem e-mail: [email protected]

5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta Wydawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wydawca przyjmie zwróconą przesyłkę i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania nieodebranej przesyłki i zwróci dokonane przez klienta płatności. Wydawca nie ponosi kosztów zwrotu nieodebranej przesyłki, dlatego też zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszty odebrania zwrotu.

 

3

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania Książki. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient nie musi podawać przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Wydawcę o  odstąpieniu od niniejszej umowy jednoznacznym oświadczeniem woli drogą (do wyboru):

elektroniczną: e-mail: [email protected] (w temacie wpisując ,,odstąpienie od umowy”), bądź listownie na adres: Restaurant Week, ul. Mokotowska7/7, 00-640 Warszawa, (z dopiskiem na kopercie ,,odstąpienie od umowy”) wysyłając pismo wg wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

3. Termin jest zachowany, gdy wysłana informacja o odstąpieniu od umowy ma miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Nieużywany i niezniszczony towar wraz z potwierdzeniem zakupu (fakturą, potwierdzeniem przelewu bankowego) należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy na adres: Restaurant Week, ul. Mokotowska7/7, 00-640 Warszawa (z dopiskiem na kopercie ,,zwrot”). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą. Wydawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez klienta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

4

RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Jeśli otrzymana przez klienta Książka posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, klient może:

A. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wydawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwą Książkę na wolną od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Książki z wadą pozostaje do wartości Książki bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

B. żądać wymiany Książki na wolną od wad albo usunięcia wady. Wydawca jest zobowiązany wymienić wadliwą Książkę na wolną od wad (ponosząc koszty ponownej wysyłki towaru) albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta;

C. klient może zamiast zaproponowanego przez Wydawcę usunięcia wady żądać wymiany Książki na wolną od wad albo zamiast wymiany Książki żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Książki do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wydawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Książki wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

2. Klient może zgłaszać reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki drogą (do wyboru): elektroniczną: e-mail: [email protected] (w temacie wpisując ,,reklamacja’”), bądź listownie na adres: Restaurant Week, ul. Mokotowska7/7, 00-640 Warszawa, (z dopiskiem na kopercie ,,reklamacja”).

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie Książki (faktura, potwierdzenie przelewu bankowego) oraz opis wady produktu oraz oświadczenie o żądaniu w związku z reklamacją. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Następnie Wydawca niezwłocznie powiadomi klienta o dalszym postępowaniu.

4. W przypadku uznania przez Wydawcę reklamacji wadliwej Książki, klient odsyła reklamowaną Książkę na koszt Wydawcy. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia Książki inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawcę, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Koszty wysyłki towaru wolnego od wad ponosi Wydawca.

 

5

DANE OSOBOWE

 1. W celu dokonania zakupu Książki na Platformie wymagane jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Każdy klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.
 3. Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe niezbędne są wyłącznie do wysłania zamówionej Książki oraz ewentualnego wystawienia faktury VAT.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili zapłaty za zamówioną Książkę.
 5. Zmiany w danych osobowych są możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected] (w temacie wpisując „zmiana danych osobowych”).
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem.

 

6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie określenia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane przez Regulaminu Restaurant Week Polska 2016 dostępnego na Platformie.
 2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Restaurant Week Polska 2016 oraz Polityki Prywatności dostępnych na Platformie, jak również przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Wydawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień.
 4. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2016 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU:

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

Restaurant Week s.c.
Mokotowska7/7

00-640 Warszawa

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży książki pt. „Najlepsze PRZEPISY Najlepszych RESTAURACJI”.

 

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko klienta:

 

Adres klienta:

 

Data:

 

Podpis klienta