Regulamin Restaurant Week 2019


Regulamin Restaurant Week
REGULAMIN RESTAURANT WEEK POLSKA

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.restaurantweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu Najlepszych Restauracji Restaurant Week oraz Restauratorów biorących w nim udział. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy
Usługodawcą, któremu przysługuje prawo do PLatformy, a Gośćmi. Restauratorów odsyła się do “Umowy współpracy” zawieranej w formie elektronicznej.

DEFINICJE
PayU – Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON
300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000
PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Działalność PayU podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego. PayU nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o
charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają
charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez PayU
dostępny jest pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy
Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca z Usługodawcą czynności prawnych na podstawie i zgodnie z
Regulaminem, w szczególności składająca Zamówienie za pośrednictwem
Platformy.

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Gościa dostępny po dokonaniu
skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na Platformie – po podaniu
ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Gość może korzystać
z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności zawrzeć umowę
o świadczenie Menu. W ramach Platformy gromadzone są dane dotyczące Gościa
oraz jego aktywności.

Menu Festiwalowe – zestaw dań tradycyjnych bądź alternatywnych (w zależności
od wyboru Gościa) oferowanych przez Restauratora na jego Profilu w cenie 49 zł
(czterdzieści dziewięć złotych) brutto, oraz (fakultatywnie) woda mineralna marki
„Kropla Délice” o pojemności 0,75 l., w dodatkowej cenie 9 zł (dziewięć złotych)
brutto za butelkę („Woda”).

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której
Usługodawca informuje Gościa o nowościach na Platformie, poprzez nieregularne
przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu
elektronicznego.

Ocena – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
polegająca na możliwości przedstawienia swojej indywidualnej opinii przez Gościa
na temat Restauratora, wynikającej z jego doświadczenia w zakresie realizacji
Rezerwacji; usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Gości.
Platforma – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.restaurantweek.pl w
ramach Restaurant Week Festiwal Najlepszych Restauracji, w szczególności
umożliwiający zawieranie Umów.

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności
i przetwarzania danych osobowych Gości; Polityka Prywatności stanowi załącznik do
Regulaminu stanowiący jego integralną część i jest dostępna pod tym adresem
www.restaurantweek.pl/polityka-prywatnosci.
Profil – profil Restauratora będący podstroną Platformy, na której znajdują się
szczegółowe warunki świadczenia w postaci możliwych do wyboru Menu oraz opis
wchodzących w zakres każdego Menu dań, oraz umiejscowienie lokalu
Restauratora.

Regulamin – niniejszy regulamin Platformy wraz z Polityką Prywatności.
Restaurator – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty,
który zawarł umowę współpracy z Usługodawcą w zakresie świadczenia Menu na
rzecz Gościa.

Rezerwacja – elektroniczne potwierdzenie realizacji Usługi oraz zawarcia Umowy,
przesyłane Gościowi na jego adres e-mail w załączeniu do przyjęcia oferty przez
Restauratora oraz możliwe do pobrania przez Gościa z jego Konta.
Umowa – umowa o świadczenie Menu na rzecz Gościa, zawarta pomiędzy
Restauratorem a Gościem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy
Regulamin, zaś indywidualne postanowienia – przesłany przez Gościa formularz
Zamówienia.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach
Platformy, w tym w szczególności polegająca na możliwości złożenia Zamówienia na
Menu przez Gościa oraz pośrednictwie w zawarciu Umowy między Gościem a
Restauratorem, umożliwieniu uiszczenia opłaty tytułem realizacji Zamówienia.
Usługodawca – Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie
24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowej
24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 24
lok 23a, 00-478 Warszawa, NIP: 5322049641 REGON: 147440498
Wydarzenie – aktualna edycja imprezy festiwalowej organizowanej w ramach
Restaurant Week Festiwal Najlepszych Restauracji, trwające w czasie wskazanym
na Platformie; Wydarzenie nie dotyczy minionych edycji.

Wyszukiwarka – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę; interaktywny formularz umożliwiający wyszukiwanie Restauratorów i
treści w ramach Platformy.

Zamówienie – oświadczenie woli Gościa prowadzące bezpośrednio do zawarcia
Umowy i wskazujące istotne i szczegółowe jej warunki, dokonywane przy
wykorzystaniu funkcji „Rezerwuj” dostępnej w każdym Profilu; Zamówienia można
składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Platformy, 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu w wyznaczone dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja
odbywa się w wybranym przez Gościa dniu Wydarzenia

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Gościowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Gość. Dla korzystania z Platformy konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. W ramach Platformy, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. dla Gości: (I) możliwość zakładania Konta oraz korzystania z funkcjonalności Konta, w szczególności tworzenia listy Ulubione oraz zamieszczania Ocen, (II) Newsletter, (III) możliwość zawarcia Umowy z Restauratorem, za pośrednictwem Usługodawcy.
  2. dla Restauratorów: (I) udostępnianie infrastruktury Platformy do tworzenia przez nich Profili, (II) pośredniczenie w zawieraniu Umów w imieniu i na rzecz Restauratora.
 3. Na podstawie Umowy Restaurator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Gościa oraz wskazanych przez niego osób, wybranych przez nich Menu w swoim lokalu, w dniu i o godzinie zdefiniowanej przez Gościa w Zamówieniu, a Gość zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej Zamówienia zgodnie z Umową oraz do przybycia w oznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie do lokalu Restauratora w celu realizacji Zamówienia.
 4. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 5. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Gościa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Gościa muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.

II KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Platforma dostarcza Gościom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta i Wyszukiwarki, Konta Gościa, Newslettera, Ocen, funkcji Ulubione oraz systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Gościa w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym ustępie lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania. Gość może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy oraz funkcji Ulubione poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Gościa, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Gościa, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „ZAŁÓŻ NOWE KONTO”. Gość zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji nowego Konta wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Gościa, zostaje między Gościem a Usługodawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 4. Gość może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W procesie Rejestracji, Gość podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Gość ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Gość zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Gościowi umowę o świadczenie usługi świadczenia Konta, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
  1. naruszenia przez Gościa warunków Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podejmowania przez Gościa działań na szkodę innego Gościa, Restauratora lub Usługodawcy,
  3. gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.
 7. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Gościa w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając jednocześnie podstawę takiego wypowiedzenia umowy.

III ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie zarejestrowani Klienci.
 2. Gość sporządza Zamówienie poprzez aktywowanie funkcji „Rezerwuj” dostępnej w Profilu wybranego przez Gościa Restauratora, a następnie wskazanie: ilości osób, które są objęte Rezerwacją, rodzaju Menu dla każdej z tych osób, dnia oraz godziny, w której świadczone ma być Menu na rzecz Gościa i wskazanych przez niego osób. Po skompletowaniu Zamówienia, Gościowi przedstawiane jest jego podsumowanie wraz z ceną łączną ostatecznej zapłaty, które Gość zatwierdza oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP”. Treści wpisane przez Gościa w polu „Komentarz” nie stanowią treści Umowy.
 3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Gościa w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy. Po tym momencie zmiany w Zamówieniu dokonywane są zgodnie z pkt. VI Regulaminu. Usługodawca udostępnia możliwość składania Zamówień do godz. siedemnastej dnia poprzedzającego Wydarzenie.
 4. Składając Zamówienie, Gość składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Restauratora, w momencie otrzymania przez Gościa potwierdzenia warunków Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji przez Restauratora, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Gościa w ustawieniach jego Konta.
 5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Gościowi treści zawartej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Gościa, podany przez niego podczas zakładania Konta. Gościowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Restauratora zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 6. Realizacja Zamówienia następuje w dniu wskazanym przez Gościa w Zamówieniu.

IV WYKONANIE UMOWY

 1. W celu prawidłowego wykonania Umowy przez Restauratora, Gość zobowiązany jest przybyć do lokalu Restauratora w dniu i o godzinie wskazanej przez niego w Zamówieniu. Jeżeli Gość ze swojej winy nie zjawi się po upływie 20 minut liczonych od godziny wskazanej przez niego w Zamówieniu, świadczenie Menu uważa się za niemożliwe i Restaurator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Umowa kończy się po 120 min liczonych od godziny wskazanej przez Gościa w Zamówieniu.
 3. W celu usprawnienia realizacji Umowy, Gość powinien mieć przy sobie wydrukowaną Rezerwację dla okazania pracownikowi Restauratora przed przystąpieniem przez niego do świadczenia Menu.

V CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Gościa w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawką tam wskazaną. Cena wiążąca wskazywana jest Gościowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.
 3. Kwota należności wynikająca z Zamówienia powinna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zawarcia Umowy, nie dłużej jednak niż w ciągu 1 (jednej) godziny od momentu zawarcia Umowy.
 4. W ramach Platformy sposób płatności za Zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry za pośrednictwem systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa, którego regulamin świadczenia dostępny jest pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy

VI ZWROTY I WYMIANA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), nie przysługuje Gościom, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 2. Usługodawca udostępnia Gościowi możliwość zmiany następujących warunków Rezerwacji nie później niż 24h przed rezerwacją i do godz. 17.00 lub 20:00 (w zależności od Restauracji) dnia poprzedzającego Wydarzenie: (a) zmiana Restauratora na innego Restauratora, którego lokal znajduje się w tym samym mieście, którego dotyczyły warunki pierwotne Rezerwacji, (b) zmiana daty i/lub godziny realizacji Rezerwacji, z zastrzeżeniem iż będzie ona dotyczyła wyłącznie terminów w okresie tego samego Wydarzenia, (c) zmiana Menu, jednakże u tego samego Restauratora, pod warunkiem istnienia faktycznej możliwości takiej zmiany po stronie Usługodawcy oraz Restauratora.
 3. Gość może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, o ile oświadczenie woli Gościa, którego przedmiotem jest wypowiedzenie Umowy zostanie dostarczone do Usługodawcy do godz. 17.00 dnia poprzedzającego Wydarzenie. Kwota Zamówienia, po potrąceniu kary umownej w wysokości określonej w pkt 4 poniżej, zostanie zwrócona Gościowi na rachunek bankowy, z którego dokonywał płatności za Umowę w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia Gościa przez Usługodawcę.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, w przypadku anulowania zamówienia dostarczonego Usługodawcy:
  1. na minimum 7 dni przed datą Wydarzenia określoną w  Zamówieniu co do dnia i godziny, Gość zachowuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej ceny.
  2. na mniej niż 7 dni przed datą Wydarzenia określoną w Zamówieniu co do dnia i godziny, ale nie później niż do godz. 17.00 w dniu poprzedzającym Wydarzenie, Gość zachowuje prawo do zwrotu w wysokości 50% wpłaconej ceny.
  3. po godzinie 17.00 w dniu poprzedzającym Wydarzenie, Gość traci prawo do zwrotu wpłaconej ceny.
 5. W przypadku rezerwacji co do których Gość zmienił datę ich realizacji, terminy, o których mowa w pkt 4 powyżej liczone są od daty realizacji wskazanej w zamówieniu pierwotnym.

VII NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Gości, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Gość może wykonać jedną z następujących czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.restaurantweek.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, (b) wyraża zgodę na subskrypcję podczas zakładania Konta, (c) zamawia Newsletter podczas składania Zamówienia.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie usługi, pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Gość może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Gość może ją wycofać.

VIII PROMOCJE

 1. Usługodawca ma prawo tworzyć, ogłaszać i odwoływać wszelkie promocje bez zmiany niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia transakcji przez Gościa na Zamówienie ośmioosobowe (Rezerwacja na osiem osób), Gościowi przysługuje zniżka na łączną cenę Zamówienia, równa wartości ceny Rezerwacji dla jednej osoby. Promocja ważna do odwołania. Promocja nie jest ważna w przypadku łączenia mniejszych niż osmio-osobowe Rezerwacji.
 3. Wszystkie kody rabatowe przyznawane Gościom są ważne tylko w roku kalendarzowym ich wydania, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zapewnia sprawne działanie Platformy oraz świadczy usługi drogą elektroniczną i w tym zakresie jest odpowiedzialny przed Gościem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację Usługi.
 2. Usługodawca wskazuje, iż nie jest stroną umowy sprzedaży posiłku oferowanego przez Restauratora. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem przypadków, w których Usługodawca przyczynił się do powstania podstawy roszczenia Gościa:
  1. za szkody wyrządzone przez Restauratora Gościowi;
  2. za zdatność Menu do spożycia przez Gościa;
  3. oraz inne zobowiązania Restauratora w stosunku do Gościa, wynikające z Umowy.

X REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz realizację Usługi. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Gość otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XI ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. W zakresie Umów zawieranych między Usługodawcą a Gośćmi niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Gościa niebędącego konsumentem.
 3. Gość będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Gościem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.
 5. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Gościem:
 • telefonicznie: 798 971 263
  (w dni powszednie otwartych rezerwacji festiwalowych w godzinach 9.00-21.00
  w weekendy otwartych rezerwacji festiwalowych w godzinach 13.00-21.00
  w pozostałe dni powszednie w godzinach 10.00-17.00);
 • mailowo: [email protected] (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 18.00);
 • listownie: ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, 00-478 Warszawa.

Data wejścia Regulaminu w życie: 28.02.2016 r.