Regulamin konkursu Dziel się doświadczeniami i podróżuj (Edycja III)


REGULAMIN KONKURSU

Dziel się doświadczeniami i podróżuj (Edycja III)”

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Konkurs” – konkurs „Dziel się doświadczeniami i podróżuj (Edycja III)” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.restaurantweek.pl
 2. Organizator” – organizatorem Konkursu jest Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 7 lok. 7, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie (00-478) przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498
 3. Fundator” – fundatorem Konkurs Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 7 lok. 7, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie (00-478) przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498. Fundator jest fundatorem i wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 4. Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłaszają swój udział w Konkursie.
 5. Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą „Destynacja Restauracja” w dniach 17-31 października 2018 r.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 19 września 2018 r., a kończy 31 października 2018 r.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w pkt. 3 § 4 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie Konkursowe polega na (łącznie):
 1. oznaczeniu w czasie trwania Konkursu lokalizacji / zameldowaniu się (check-in) w restauracji biorącej udział w Festiwalu w czasie trwania Konkursu na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie);
 2. wykonaniu w czasie trwania Konkursu zdjęcia dania serwowanego w restauracji biorącej udział w Festiwalu („Zdjęcie”) oraz umieszczenie Zdjęcia na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie);
 3. oznaczeniu Zdjęcia hasztagami: #RespectFood, #flyLOT i #restaurantweekpolska;
 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu konkursów w social media dostępnego pod adresem https://restaurantweek.pl/regulaminy/ ,jak również zobowiązuje się do ich przestrzegania.   

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

  1. Po zakończeniu udziału w Konkursie, Komisja wedle własnego uznania wybierze pięciu Uczestników Konkursu, którzy wykonali najlepiej Zadanie Konkursowe („Laureat 1 konkursu” oraz “Laureat 2 konkursu” oraz “Laureat 3 konkursu” oraz “Laureat 4 konkursu” oraz “Laureat 5 konkursu”), jak również wedle własnego uznania wybierze nie więcej niż 14 Uczestników Konkursu, którzy w sposób wyróżniający się wykonali Zadanie Konkursowe („Laureat dnia”), i przyzna im nagrody o której mowa w § 6 Regulaminu.
  2. Ogłoszenie wyników Konkursu w odniesieniu do Laureatów 1-5 konkursu nastąpi do dnia 16 listopada 2018 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu w odniesieniu do Laureatów dnia następować będzie każdego dnia, do dnia 30 października 2018 r.  włącznie.
  3. Organizator poprosi Laureatów o podanie swojego adresu e-mail w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.
  4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście lub za pośrednictwem swojego adresu e-mail.
  5. Organizator prześle na wskazany przez Laureatów adres e-mail szczegóły dotyczące czasu i miejsca odbioru Nagrody.
  6. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagród.
  7. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.

6. Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagrody”) stanowią:
  1. a) kolacja dla dwóch osób składająca się z dwóch menu degustacyjnych o łącznej wartości 500 euro w restauracji Osteria Francescana (Via Stella, 22, 41121 Modena MO, Włochy) – nagrodę otrzyma zwycięzca konkursu („Laureat 1 konkursu”);
 1. b) dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej na trasie WARSZAWA-MEDIOLAN-WARSZAWA, realizowane w rejsie bezpośrednim przez PLL LOT („Rejs lotniczy 1”) – nagrodę otrzyma zwycięzca konkursu („Laureat 1 konkursu”);
 2. c) dwa bilety kolejowe w klasie ekonomicznej na trasie MEDIOLAN-MODENA-MEDIOLAN – nagrodę otrzyma zwycięzca konkursu („Laureat 1 konkursu”);
  1. a) 2 bilety lotnicze w klasie ekonomicznej na trasie WARSZAWA-LOS ANGELES-WARSZAWA, realizowane w rejsie bezpośrednim przez PLL LOT („Rejs lotniczy 2”) – nagrodę otrzyma osoba która zajmie drugie miejsce w konkursie („Laureat 2 konkursu”);
   b) kwota pieniężna 500 złotych na kolację w wybranej restauracji w Los Angeles – nagrodę otrzyma osoba która zajmie drugie miejsce w konkursie („Laureat 2 konkursu”),
  2. po jednym egzemplarzu blendera sportowego SM7680 marki GRUNDIG – nagrodę otrzymają trzy osoby, które zajmą ex aequo 3 miejsce w konkursie („Laureat 3 konkursu”, „Laureat 4 konkursu”, „Laureat 5 konkursu”);
  3. po jednym kodzie promocyjnym umożliwiającym nieodpłatne dokonanie dwuosobowej rezerwacji na Festiwalu – nagrodę otrzyma 14 osób wyróżnionych w konkursie  („Laureaci dnia”)
 1. Bilety na Rejs lotniczy 2 Laureat 2 konkursu zobowiązany będzie zrealizować do dnia 31 maja 2019 r., z wyłączeniem terminów 14 grudnia – 31 grudnia 2018 r., pod rygorem ich utraty.
 2. Bilety na Rejs lotniczy 1, bilety kolejowe oraz kolację w restauracji Osteria Francescana Laureat 1 Konkursu zobowiązany będzie zrealizować jedynie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 31 maja 2019 r. pod rygorem jego utraty. Powyższe spowodowane jest  faktem ograniczonej dostępności miejsc w restauracji oraz konieczności dokonania rezerwacji przez Organizatora. W przypadku niezaakceptowania przez Laureata 1 konkursu wskazanej przez Organizatora daty odbycia Rejsu lotniczego 1, podróży pociągiem oraz kolacji w restauracji Osteria Francescana, nagroda za zwycięstwo w Konkursie przepada, a Organizator ma prawo do ponownego dokonania wyboru nowego Laureata 1 konkursu.
 3. Laureat 2 Konkursu zobowiązuje się dokonać rezerwacji biletów na Rejs lotniczy 2 najpóźniej na cztery tygodnie przed wylotem. Rezerwacje dokonane w okresie krótszym niż wskazane w zd. 1 nie zostaną uwzględnione.
 4. Rezerwacje biletów na Rejs lotniczy 1, podróż pociągiem oraz kolację dla dwóch osób w restauracji Osteria Francescana dokona Organizator.
 5. Laureaci dnia zobowiązują się wykorzystać kody promocyjne umożliwiających nieodpłatne dokonanie dwuosobowej rezerwacji na Festiwalu do dnia 31 października 2018 r. pod rygorem ich utraty.
 6. Organizator i Fundator zastrzegają możliwość przekazania biletów od dostępności miejsc w statku powietrznym na wybranych rejsach lotniczych.
 7. Laureaci 1 – 5 konkursu oraz Laureaci dnia nie mają możliwości zmiany nagród otrzymanych w Konkursie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody w Konkursie otrzymają wyłącznie Laureaci wybrani na zasadach określonych powyżej.
 9. Nagrody w Konkursie zostaną przekazana przez Organizatora.
 10. Nagrody z podpunktu 3 punktu 1 niniejszego paragrafu zostaną przekazane Laureatom 3, 4 oraz 5 Konkursu do 31 listopada 2018 roku. Nagrody z podpunktu 4 punktu 1 niniejszego paragrafu będą przekazywane Laureatom dnia każdego dnia, do dnia 30 października 2018 r.
 11. W przypadku podania przez Laureata błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „„Dziel się doświadczeniami i podróżuj (Edycja III)”
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z zasadami i określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona pod adresem https://restaurantweek.pl/regulaminy/.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatom Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostarczenia nagrody,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na pod adresem https://restaurantweek.pl/regulaminy/
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu konkursów w social media
 3. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu konkursów w social media oraz Polityki Prywatności dostępnych pod adresem https://restaurantweek.pl/regulaminy/, jak również przepisy prawa polskiego.